Finančný plán podniku pre jeho úspešné fungovanie

Finančný plán podniku pre jeho úspešné fungovanie

Finančný plán má za úlohu transformovať už pripravený podnikateľský plán do číselnej podoby. Potvrdzuje reálnosť podnikateľského plánu z ekonomického hľadiska. Pri začínajúcom podniku si musí zakladateľ uvedomiť, že potrebuje prostriedky na založenie podniku,  na obstaranie dlhodobého majetku, obežného majetku a ďalšie prostriedky na začatie podnikania. Viac o finančnom pláne v článku.

Finančný plán – jeho význam a ciele

Finančný plán má za úlohu dokázať, že podnikateľský plán má finančný zmysel. Plán ukazuje, aký bude podnik produkovať zisk, kde získa potrebné finančné zdroje a dlhodobú finančnú udržateľnosť plánu.

Finančný plán by mal vo svojej štruktúre odpovedať na štyri otázky - aká je potreba finančných prostriedkov v danom plánovacom období a ktoré finančné zdroje plánuje podnik použiť, aký vývoj obratu (výnosov), nákladov a výsledku hospodárenia očakáva podnik v nasledujúcich rokoch, kedy podnik dosiahne bod zvratu a ako sa bude na základe zamýšľanej činnosti vyvíjať likvidita, zadlženosť a rentabilita hospodárskej činnosti podniku.

Čo sa analyzuje pri posudzovaní finančného plánu?

Investori pri posudzovaní podnikateľského plánu očakávajú, že budú zostavené finančné výkazy, medzi ktoré patria plán cash flow, výkaz ziskov a strát, súvaha.

Plán cash flow špecifikuje predpokladané príjmy a výdaje, ktoré súvisia s činnosťou podniku. Začiatočná fáza podnikania vzhľadom na svoju kapitálovú náročnosť by mala byť rozpracovaná podrobnejšie. V ďalších obdobiach stačia ročné údaje. Čitateľ získa informácie či podnik v najbližších rokoch bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov na realizáciu cieľov podniku. Plánovaný výkaz ziskov a strát vyčísľuje náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v jednotlivých rokoch. Výkaz informuje o tom, aký výsledok podnik v sledovanom období vykazuje či je podnik ziskový alebo stratový. Plánovaná súvaha zobrazuje vývoj majetku podniku a zdrojov financovania. Zostavuje sa vždy k 31.12. príslušného roka. Súvaha informuje o štruktúre majetku a zdrojoch financovania, predpokladanom priebehu splácania úveru a o nerozdelenom zisku. Vypracované výkazy je potrebné doplniť stručným komentárom. Minimálne plánovacie obdobie je doby vykázania zisku, splatenia úveru alebo životnosti investície. Dôležité je presvedčiť investorov o efektívnosti podnikateľského plánu. Pozitívny vývoj finančnej situácie podniku môžeme preukázať prostredníctvom pomerových ukazovateľov finančnej analýzy. Medzi základné ukazovatele patria ukazovatele likvidity, zadlženosti, rentability a aktivity. Finančný plán má svoj význam nielen pre podnik samotný, ale aj pre potenciálnych investorov či poskytovateľov bankových úverov.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

success Ďakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?